NOVA SERIJA AKTIVNOSTI PO PROJEKTU FARMA II


U periodu 3., 4. i 5. septembra u Kalinoviku je održana serija aktivnoti u okviru projekta Unapređenja kvaliteta i kvantiteta mlijeka u Kalinoviku finansiranom kroz zajednička sredstva Sweden/USAID FARMA II i Opštine Kalinovik.

U četvrtak 3.09. g. Velimir Damjanac je organizovao posjete pojedinim članovima Udruženja, te predavanja u Opštini na temu unapređenja zdravlja krava.

Petak i subota su bili namjenjeni za predavače iz Banjaluke i Istočnog Sarajeva, a sa nama su bili dr Miljan Erbez, dr Grujica Vico i dr Željko Lakić.

Dr Miljan Erbez je govorio o značaju pravilnog odgoja teladi.

Dr Grujica Vico je u petak prisutne upoznao sa primjerima koji utiču na ekonomiku proizvodnje mlijeka iz Sjedinjenih Američkih Država, a na osnovu njegovih iskutava po Cochran programu 2019. U subotu je govorio o balansiranju obroka za ishranu krava.

Dr Željko Lakić je govorio o mogućnostima za unapređnje proizvodnje krma na prirodnim travnjacima u agroekološkim uslovima u Kalinoviku. U subotu je govorio o travnodjetelinskim smjesama i dao konkretne prijedloge za TDS  koje se mogu koristiti u Kalinoviku.

U subotu su takođe organizovane pojete pojedinim članovima Udruženja. Eksperti u projektu su posjetili imanja naših članova u Graiseljićima i Božanovićima. Takođe u jutarnjim časovima je izvršena posjeta otkupnoj stanici Kalinovik. 

Šta smo naučili?

 • Sisne čaše moramo redovno mjenjati!
 • Ubrusi, krpe za brisanje moraju biti posebne za svako grlo.
 • Telad su kao naša ušteđevina na banci, i ako mi dobro odgojimo tele u kvalitetnim uslovima, na svjetlosti i čistom vazduhu možemo očekivati sutra zdravu junicu, dobro proizvodnu kravu i dobre prihode.
 • Ubaciti neki predstarter u ishranu teladi.
 • Prilikom izgradnje objekata nužno je poštovati princip efikasnoti na način da se izaberu funkcionalna rješenja koja su izvodljiva uz niže troškove
 • Prilikom balansiranj aobroka, osim hranjivih komponenti neophodno je uvažiti cijenu hraniva
 • Nove tehnologije u vidu web aplikacija omogućuju bolju optimizaciju obroka
 • Loše gazdovanje prirodnim travnjacima dodovdi do pogoršanja forističkog sastava i smanjenje prinosa i kvaliteta krme koja se proizvodi na njivama.
 • Primjenim meliorativnih mjera na prirodnim travnjacima može se značajno unaprijediti proizvodnja krme.
 • Razmisliti o aeraciji površinkog loja svojih pašnjaka na kojima stoka provodi dosta vremena bez obzira na agroekološke uslove.
 • Vremenom dolazi do sabijanja površinkog sloja i neodtatka vazduha u zoni korijena, što uzrokuje neželjene procee u zemljište. Aeracija se može izvršiti pomoću valjka sa zubcima dužine do 5 cm, kao na slici. Ovaj valjak se može uraditi i ručno, a dobrim balvanom na kojem se zabiju ekseri, a vrhovi zašilje.
 • Nakon završetka ispaše pašnjake je potrebno prekositi da bi se spriječilo osjemenjavanje korovskih biljaka koje toka ne koristi u ishrani.

 

Uskoro aktivnisti na zasijavanju poljoprivrednih površina i korištenju rasturača stajnjaka 8 tona na površinama PZ Gvozno.

Objavljeno  05.09.2020.