PRIRUČNIK ZA PROIZVOĐAČE MLIJEKA


Cilj ove publikacije je da u kratkim crtama predstavi zaključke projekta Unapređenja kvaliteta i kvantiteta mlijeka, koji se uz podršku projekta Sweden/USAID FARMA II sproveo u Kalinoviku u period juli – septembar 2020. godine. Priručnik je podijeljen u 7 tematskih oblasti, a u skladu sa temama koje su obrađivane u projektu.

To su: Smještaj i dobrobit goveda, Ishrana i proizvodnja krmnog bilja, Zdravlje vimena i higijena mlijeka, Agroekonomija u proizvodnji mlijeka, Uzgoj i selekcija goveda, Reprodukcija i zdravlje krava, i Projekti u poljoprivredi kao element izvora dodatne podrške za razvoj sela.

Informacije koje se nalaze u ovom priručniku su rezultat skoro 60 posjeta, grupnih i individualnih konsultacija na terenu, predavanja i komunikacije sa drugim učesnicima u proizvodnji mlijeka (predstavnicima mljekare, organizatorima transporta mlijeka, radnicima na otkupnim mjestima i svim drugim učesnicima u lancu proizvodnje mlijeka u Kalinoviku).

Priručnik je objavljen na stranici FARMA II i dosupan je na sljedećem linku: https://farmabih.ba/assets/files/Sf89hiPxxR-prirucnik-za-proizvodace-mlijekapdf.pdf

USKORO I ŠTAMPANA VERZIJA! 

Objavljeno  23.09.2020.